Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/777/ES z  29. novembra 2007 , ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES ( Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007 )