Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5168 — EADS/SSTL) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ