Υπόθεση T-432/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Ιουνίου 2007 — Parlante κατά Επιτροπής ( Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2003 — Μη προαγωγή — Απονομή μορίων προαγωγής — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Ίση μεταχείριση — Γενικές διατάξεις εκτελέσεως του άρθρου 45 του ΚΥΚ — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη )