Sprawa T-355/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Pfizer przeciwko OHIM (ISDIN Pediatrícs)