Υπόθεση T-355/07: Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 — Pfizer κατά ΓΕΕΑ — Isdin (ISDIN Pediatrícs)