Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4424 — JT/Gallaher) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ