Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 162, 14 Ιούνιος 2006