Förenade målen T-362/05 och T-363/05: Förstainstansrättens dom av den 2 december 2008 – Nuova Agricast og Cofra mot kommissionen (Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Stödordning som föreskrivs i italiensk lagstiftning – Ordning som förklarats förenlig med den gemensamma marknaden – Övergångsbestämmelse – Uteslutande av vissa företag – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Tillräckligt åsidosättande av en rättregel enligt vilken enskilda tillerkänns rättigheter – Föreligger inte)