Zaken T-362/05 en T-363/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 december 2008 — Nuova Agricast en Cofra/Commissie ( Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Italiaanse wettelijke steunregeling — Regeling die verenigbaar met gemeenschappelijke markt is verklaard — Overgangsmaatregel — Uitsluiting van bepaalde ondernemingen — Vertrouwensbeginsel — Voldoende gekwalificeerde schending van rechtsregel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen — Ontbreken )