Lietas T-362/05 un T-363/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. decembra spriedums — Nuova Agricast un Cofra /Komisija (Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Itālijas tiesību aktos paredzēta atbalsta shēma — Shēma, kas atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Pārejas pasākumi — Dažu uzņēmumu izslēgšana — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, kas privātpersonām piešķir tiesības — Neesamība)