Дела T-362/05 и 363/05: Решение на Първоинстанционния съд от 2 декември 2008 г.  — Nuova Agricast и Cofra/Комисия (Извъндоговорна отговорност на Общността — Схема за помощи, предвидена от италианското законодателство — Схема, обявена за съвместима с общия пазар — Преходна мярка — Изключване на някои предприятия — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Липса)