Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5365 — IPO/EnBW/Praha/PT) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ