ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно международното третиране на централните банки и публичните органи, управляващи държавния дълг, във връзка с трансакциите с извънборсови деривати$