Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich ( Dz.U. L 124 z 27.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 02, str. 130)