2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, klaidų ištaisymas ( OL L 124, 2004 4 27 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 01 skyrius, 02 tomas, p. 130)