Kommissionens förordning (EG) nr 1668/2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer