Nariadenie Komisie (ES) č. 1668/2003 z 1. septembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 so zreteľom na technický formát prenosu štrukturálnej podnikovej štatistiky a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie č. 2702/98 týkajúce sa technického formátu na prenos štrukturálnej podnikovej štatistiky