Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1668/2003 2003 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos teikimo techninio formato ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2702/98 dėl verslo struktūros statistikos teikimo techninio formato