Регламент (ЕО) № 1668/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно техническия формат на предаване на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията относно техническия формат на предаване на структурната бизнес статистика