2009/812/EG: Beschikking van de Commissie van 26 oktober 2009 waarbij een door Frankrijk gevraagde afwijking krachtens Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur wordt toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 8041)