2008/946/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na karanténu živočichů pocházejících z akvakultury (oznámeno pod číslem K(2008) 7905) (Text s významem pro EHP)