Γραπτή ερώτηση P-4295/09 υποβολή: Silvia-Adriana Ţicău (S-D) προς την Επιτροπή. Μέτρα για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και της ανεργίας, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ