Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8706 — CVC/Providence/Skybox) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )