Υπόθεση C-15/09: Διάταξη του προέδρου του πέμπτου τμήματος του Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Τσεχικής Δημοκρατίας