Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2345 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (Besedilo velja za EGP)