Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2345 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)