2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2345, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (Tekstas svarbus EEE)