Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2345, 15. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (EMPs kohaldatav tekst)