Υπόθεση C-345/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Δεκεμβρίου 2009 [αίτηση του Verwaltungsgericht Schwerin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Krzysztof Peśla κατά Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Άρθρο 39 ΕΚ — Άρνηση προσβάσεως στην πρακτική άσκηση προετοιμασίας για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα νομικά επαγγέλματα — Υποψήφιος που απέκτησε πτυχίο νομικής σε άλλο κράτος μέλος — Κριτήρια ελέγχου της ισοτιμίας των αποκτηθεισών γνώσεων)