Liidetud kohtuasjad T-392/03, T-408/03, T-414/03 ja T-435/03: Esimese Astme Kohtu 25. septembri 2008 . aasta määrus — Regione Siciliana versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Rahalise abi tühistamine — Väljamakstud summade tagasinõudmine — Viivisintresside maksmise nõue — Hüvitis — Piirkondlik või kohalik omavalitsusüksus — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)