Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-392/03, T-408/03, T-414/03 και T-435/03: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 — Regione Siciliana κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — ΕΤΠΑ — Κατάργηση χρηματοδότησης — Επιστροφή καταβληθέντων — Αιτήματα περί καταβολής τόκων υπερημερίας — Συμψηφισμός — Περιφερειακός ή τοπικός οργανισμός — Μη απευθείας χρηματοδότηση — Απαράδεκτο)