Zaak T-743/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — CX/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtmaatregel — Tuchtrechtelijk ontslag — Rechten van de verdediging — Zorgplicht — Artikel 22, lid 1, van bijlage IX bij het Statuut — Artikelen 41 en 52 van het Handvest van de grondrechten — Aansprakelijkheid — Werkelijk bestaan van schade — Causaal verband”)