Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))