EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje * 2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje sudarymo (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))