Koostöö tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise valdkonnas * Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöölepingu sõlmimise kohta (10972/2007 – KOM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))