Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9122 — TCCC/Costa) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)