Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-261/08 και C-348/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας Οκτωβρίου 2009 [αιτήσεις του Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) κατά Delegación del Gobierno en Murcia [Θεωρήσεις, άσυλο και μετανάστευση — Μέτρα για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων — Άρθρο 62, σημεία 1 και 2, στοιχείο α', ΕΚ — Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν — Άρθρα 6β και 23 — Κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 — Άρθρα 5, 11 και 13 — Τεκμήριο σχετικά με τη διάρκεια παραμονής — Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν παρανόμως στο έδαφος κράτους μέλους — Εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απελάσεως]