Forenede sager C-261/08 og C-348/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2009 — María Julia Zurita García (sag C-261/08) og Aurelio Choque Cabrera (sag C-348/08) mod Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) (Visa, asyl og indvandring — foranstaltninger vedrørende passage af de ydre grænser — artikel 62, nr. 1), og artikel 62, nr. 2), litra a), EF — konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen — artikel 6b og 23 — forordning (EF) nr. 562/2006 — artikel 5, 11 og 13 — formodning vedrørende opholdets varighed — tredjelandsstatsborgere, som opholder sig ulovligt på en medlemsstats område — national lovgivning som afhængigt af omstændighederne tillader, at der pålægges en bøde, eller at der sker udvisning)