Υπόθεση T-262/07: Προσφυγή της 13ης Ιουλίου 2007 — Λιθουανία κατά Επιτροπής