2008/948/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2008 , για μέτρα που έλαβε η Γερμανία υπέρ των εταιρειών DHL και Flughafen Leipzig/Halle C 48/06 (πρώην N 227/06) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3512] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)