Υπόθεση T-327/08: Προσφυγή της 12ης Αυγούστου 2008 — Armamento Li Causi κατά Επιτροπής