Υπόθεση T-640/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2020 — Intercontact Budapest κατά CdT [Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών – Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης κειμένων του οικονομικού και τραπεζικού τομέα από τα αγγλικά προς τα ουγγρικά – Κατάταξη προσφέροντος στο πλαίσιο διαδικασίας διαδοχικής αναθέσεως κατά σειρά προτεραιότητας – Άρθρο 113, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Τιμή προσφοράς των αναδόχων που έλαβαν τις καλύτερες θέσεις – Άρνηση γνωστοποιήσεως]