Ανακοίνωση στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, καθώς και στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2019