Υπόθεση C-167/06 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2007 — Ερμιόνη Κομνηνού, Γρηγόριος Ντόκος, Δονάτος Παππάς, Βασίλειος Παππάς, Αριστείδης Παππάς, Ελευθερία Παππά, Λαμπρινή Παππά, Ειρήνη Παππά, Αλεξάνδρα Ντόκου, Φώτιος Δημητρίου, Ζωή Δημητρίου, Πέτρος Μπολόσης, Δέσποινα Μπολόση, Κωνσταντίνος Μπολόσης, Θωμάς Μπολόσης κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αίτηση αναίρεσης — Εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας — Καταγγελία με βάση το άρθρο 226 ΕΚ — Τρόπος αντιμετώπισης των καταγγελλόντων από την Επιτροπή — Αρχές της χρηστής διοίκησης, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου — Έκταση — Άρθρο 21 ΕΚ — Δικαίωμα του αναφέρεσθαι — Περιεχόμενο των διαπιστώσεων του Διαμεσολαβητή)