Komission asetus (EY) N:o 955/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta