Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2005 για το άνοιγμα εισαγωγικής ποσόστωσης στην Κοινότητα ρυζιού καταγωγής Αιγύπτου