2009/169/ΕΚ,ΕυͿατόμ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 25ης Φεβρουαρίου 2009 , για το διορισμό δικαστού του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων