Mål C-304/05: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 september 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 79/409/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Bedömning av miljökonsekvenserna av anpassning av skidpister)