Υπόθεση T-48/07: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2007 — ratiopharm κατά ΓΕΕΑ (BioGeneriX)