Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ